Algemene Verkoopsvoorwaarden reis Lloret de Mar

 30/10/2021-06/10/2021

De reis is enkel toegankelijk voor de fans van de deelnemende artiesten en mensen met financiële beperkingen.

 1. PRIJS VAN DE REIS: De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in de reisdocumenten. De prijzen gelden per persoon.
 2. DE PRIJZEN OMVATTEN: De reis per autocar zoals beschreven in de reisdocumenten, btw in voege op 01/01/2020.
 3. DE PRIJZEN OMVATTEN MET NAME NIET: De dranken en persoonlijke kosten, facultatieve maaltijden, facultatieve uitstappen, de verzekeringspremie.
 4. REISGOED: 1 koffer, 1 handbagage worden per persoon toegelaten. Voor elk stuk extra bagage wordt een meerprijs van €10,00 per stuk aangerekend.  Bij een eventuele overstap tijdens de reis, zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het overladen van de meegenomen bagage naar de aansluitende autocar.
 5. VERLIES, DIEFSTAL, OF BESCHADIGING VAN HET REISGOED: In geen geval kan “Muziek voor alleman vzw” verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies, diefstal of beschadiging van de bagage of van het reisgoed. De reizigers worden verzocht bij het verlaten van de autocar zich er extra van te overtuigen al hun bagage, doch alleen hun persoonlijke bagage, meegenomen te hebben.
 6. REISDOCUMENTEN: De reisdocumenten zullen ongeveer 10 dagen voor het vertrek overgemaakt worden op de door u gekozen wijze. In geval van laattijdige inschrijving zullen de reisdocumenten bij het vertrek overhandigd worden.
 1. ANNULERING VAN DE REIS DOOR DE REIZIGER: Enkel een volgens de wet geldige annulering wordt in aanmerking genomen en bedragen de kosten: tot 90 dagen voor de afreis wordt € 50,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 90 dagen voor de afreis wordt € 80,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 30 dagen voor de afreis wordt € 120,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 14 dagen voor de afreis of indien afwezig bij het vertrek, wordt de volledige reissom als annuleringskost aangerekend. Bij vliegtuigreis worden deze bedragen verhoogt met eventuele annuleringsvergoeding door de vliegtuigmaatschappij aangerekend. Annulering na één niet betaling zoals voorzien in art.12.b wordt niet als annulering beschouwd en geeft geen recht op terugbetaling van tegoeden.
 2. ANNULERING VAN DE REIS OF WIJZIGING AAN DE REIS DOOR “Muziek voor alleman vzw”:

(A.) Doen zich buitengewone omstandigheden voor (bv. natuurrampen, oorlog, epidemie, slechte weersomstandigheden, e.d.) waarvan het bestaan of de gevolgen niet geweten waren op het     ogenblik van het afsluiten van het contract, of gevallen van overmacht die de veiligheid van de reizigers in gedrang zou kunnen brengen, of die het normale verloop van de reis zouden kunnen hinderen of verhinderen, dan heeft “Muziek voor alleman vzw” het recht de reis te wijzigen of  zelfs af te gelasten. Het betaalde bedrag kan geheel of gedeeltelijk weerhouden worden ten titel van schadeloosstelling voor het gemaakte werk en kosten. Eventueel, dan voorziene wettelijke voorschriften zijn dan van toepassing.

(B.) In geval van overmacht behoudt “Muziek voor alleman vzw” zich het recht de voorziene uurregeling en reisweg te wijzigen of de voortzetting van de reis te verzekeren door middel van een ander dan voorzien vervoermiddel. 

(C)"Muziek voor alleman vzw" behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als er te weinig deelnemers (40) voor de autocar zouden zijn. Dit recht geldt tot één maand voor vertrek. De betaalde bedragen zullen worden terugbetaald, met uitzondering van eventueel al contractueel gemaakte kosten. 

 1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN “Muziek voor alleman vzw”:“Muziek voor alleman vzw” draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van vertraging, verlies, ongeval of andere schade opgelopen door de reiziger wanneer deze schade te wijten is aan overmacht of aan omstandigheden die aan de controle van de organisator ontsnappen.
 2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER: Vrijwillige of onvrijwillige schade toegebracht door de reiziger aan derden of aan de autocar, enz. valt ten laste van de reiziger.  Reizigers die in het bezit zijn van verdovende middelen moeten onmiddellijk de autocar verlaten en hebben geen recht op terugbetaling van de betaalde reissom.
 3. VERZEKERING: Annuleringskosten kunnen gedekt worden door een verzekering. Vraag inlichtingen bij een verzekeringsmaatschappij. Of schrijf in op onze annuleringsverzekering.
 4. Wegens de onzekere toestand door het Coronavirus zijn er speciale voorwaarden van kracht.
 5. Betaling gebeurt met aanbetaling van 30% van de reissom (uitstappen meegerekend) binnen de 15 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Voor vliegtuigboeking bedraagt de aanbetaling 40% van de reissom. Bij niet betaling in deze termijn vervalt de inschrijving. Het saldo dient te worden betaald vóór 20/09/2020. Bij in gebreke blijven van de betaling vervalt de inschrijving en blijft de reeds betaalde bedragen eigendom van “Muziek voor alleman vzw”, als schadevergoeding voor reeds contractueel gemaakte onkosten. De bedragen voor schadeloosstelling zijn voorzien in art.7 van deze algemene voorwaarden
 6. Sparen: Betaling van 15% van de totale reissom (uitstappen inbegrepen) binnen de 15 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Voor vliegtuigboeking bedraagt de aanbetaling 25% van de reissom. Bij niet betaling in deze termijn vervalt de inschrijving. Het saldo wordt betaald in evenredige schijven per maand, met laatste betaling vóór 20/09/2020. Bij één niet betaalde, maandelijkse aflossing, behoudens voorafgaand akkoord met de organisator, vervalt de inschrijving en blijft het reeds betaalde bedrag eigendom van “Muziek voor alleman vzw”, als schadevergoeding voor reeds contractueel gemaakte kosten. De bedragen voor schadeloosstelling zijn voorzien in art.7 van deze algemene voorwaarden.
 7. VOUCHER: De mensen die in het kader van de Coronamaatregelen een voucher hebben ontvangen kunnen deze gebruiken als betaling van de reis( annuleringsverzekering niet inbegrepen). De voucher is geldig voor een identieke inschrijving zoals de geannuleerde reis, uitstappen inbegrepen. Extra opties, andere dan bij de geannuleerde reis, worden aangerekend. Indien er een prijsverschil is (afhankelijk van de toeristische reisperiode) zal dit worden toegepast.
 8. Deze reizen worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. hoofdstuk 2, art 4. 2°

Model:11/2021