Algemene Verkoopsvoorwaarden reis Lloret de Mar

 21/05/2022-28/05/2022 autocarreis -22/05/2022-27/05/2022 vliegtuigreis

De reis is enkel toegankelijk voor de fans van de deelnemende artiesten en mensen met financiële beperkingen.

 1. PRIJS VAN DE REIS: De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in de reisdocumenten. De prijzen gelden per persoon.
 2. DE PRIJZEN OMVATTEN: De reis per autocar of vliegtuig zoals beschreven in de reisdocumenten, €20,00 dossierkosten inbegrepen, btw in voege op 01/01/2021.
 3. DE PRIJZEN OMVATTEN MET NAME NIET: De dranken en persoonlijke kosten, facultatieve maaltijden, facultatieve uitstappen, de verzekeringspremie.
 4. REISGOED: 1 koffer( max. 23 kg), 1 handbagage worden per persoon toegelaten. Voor elk stuk extra bagage wordt een meerprijs van €10,00 per stuk aangerekend, voor vliegtuigreis, afhankelijk van de maatschappij..  Bij een eventuele overstap tijdens de reis, zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het overladen van de meegenomen bagage naar de aansluitende autocar.
 5. VERLIES, DIEFSTAL, OF BESCHADIGING VAN HET REISGOED: In geen geval kan “Muziek voor alleman vzw” verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies, diefstal of beschadiging van de bagage of van het reisgoed. De reizigers worden verzocht bij het verlaten van de autocar of de luchthaven, zich er extra van te overtuigen al hun bagage, doch alleen hun persoonlijke bagage, meegenomen te hebben.
 6. REISDOCUMENTEN: De reisdocumenten zullen ongeveer 10 dagen voor het vertrek overgemaakt worden op de door u gekozen wijze. In geval van laattijdige inschrijving zullen de reisdocumenten bij het vertrek overhandigd worden.
 1. ANNULERING VAN DE REIS DOOR DE REIZIGER: Enkel een volgens de wet geldige annulering wordt in aanmerking genomen en bedragen de kosten: tot 90 dagen voor de afreis wordt € 70,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 90 dagen voor de afreis wordt € 90,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 60 dagen voor de afreis wordt € 120,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 30 dagen voor de afreis of indien afwezig bij het vertrek, wordt de volledige reissom als annuleringskost aangerekend. Bij vliegtuigreis zullen ook de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten, worden doorgerekend naar de reiziger. Annulering na één niet betaling zoals voorzien in art.12.b wordt niet als annulering beschouwd en geeft geen recht op terugbetaling van tegoeden.
 2. ANNULERING VAN DE REIS OF WIJZIGING AAN DE REIS DOOR “Muziek voor alleman vzw”:

      (A.) Doen zich buitengewone omstandigheden voor (bv. natuurrampen, oorlog, epidemie, slechte weersomstandigheden, e.d.) waarvan het bestaan of    de gevolgen niet geweten waren op het ogenblik van het afsluiten van het contract, of gevallen van overmacht die de veiligheid van de reizigers in gedrang zou kunnen brengen, of die het normale verloop van de reis zouden kunnen hinderen of verhinderen, dan heeft “Muziek voor alleman vzw” het recht de reis te wijzigen of zelfs af te gelasten. Het betaalde bedrag kan geheel of gedeeltelijk weerhouden worden ten titel van schadeloosstelling voor het gemaakte werk en kosten. Eventueel, dan voorziene wettelijke voorschriften zijn dan van toepassing.(minimum de dossierkosten, art 2.)

     (B.) In geval van overmacht behoudt “Muziek voor alleman vzw” zich het recht de voorziene uurregeling en reisweg te wijzigen of de voortzetting van de reis te verzekeren door middel van een ander dan voorzien vervoermiddel. 

     (C)"Muziek voor alleman vzw" behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als er te weinig deelnemers (35) voor de autocar en 10 voor vliegtuig, zijn. Dit recht geldt tot één maand voor vertrek. De betaalde bedragen zullen worden terugbetaald, met uitzondering van eventueel al contractueel gemaakte kosten. .(minimum de dossierkosten, art 2.)

 1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN “Muziek voor alleman vzw”:“Muziek voor alleman vzw” draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van vertraging, verlies, ongeval of andere schade opgelopen door de reiziger wanneer deze schade te wijten is aan overmacht of aan omstandigheden die aan de controle van de organisator ontsnappen.
 2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER: Vrijwillige of onvrijwillige schade toegebracht door de reiziger aan derden of aan de autocar, enz. valt ten laste van de reiziger.  Reizigers die in het bezit, of onder invloed zijn, van verdovende middelen moeten onmiddellijk de autocar of vliegtuig verlaten en hebben geen recht op terugbetaling van de betaalde reissom.
 3. VERZEKERING: Annuleringskosten kunnen gedekt worden door een verzekering. Vraag inlichtingen bij een verzekeringsmaatschappij. Of schrijf in op onze annuleringsverzekering.
 4. Betalingen.
 5. Betaling met voorschot en saldo gebeurt met aanbetaling van 30% van de reissom, bij vliegtuigreis 50% binnen de 15 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Bij niet betaling in deze termijn vervalt de inschrijving. Het saldo dient te worden betaald vóór 15/03/2022. Bij in gebreke blijven van de betaling vervalt de inschrijving en blijft de al betaalde bedragen eigendom van “Muziek voor alleman vzw”, als schadevergoeding voor reeds contractueel gemaakte onkosten( art 7.)
 6. Betaling systeem Sparen: Betaling van 15% van de totale reissom, 35% bij vliegtuigreis ( met betalingsverzoek) binnen de 15 dagen na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Bij niet betaling in deze termijn vervalt de inschrijving. De maandelijkse betalingen gebeuren met domiciliëring. Het saldo wordt betaald in evenredige schijven per maand, met laatste maandelijkse betaling vóór 15/03/2022. Bij één niet betaalde, maandelijkse aflossing, met uitzondering van voorafgaand akkoord met de organisator, vervalt de inschrijving en blijft het reeds betaalde bedrag eigendom van “Muziek voor alleman vzw”, als schadevergoeding voor reeds contractueel gemaakte kosten.

Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten.  Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomsten   zullen   beslecht   worden   door   de   bevoegde   rechter   van   het   arrondissement   van   het correspondentieadres van de organisator.

 1. 13. Deze reizen worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. hoofdstuk 2, art 4. 2°

Model:05/2022versie 2